ZigZag Pointer คืออะไร? ดูจุดกลับตัว ได้อย่างไร?

ZigZag Pointer เป็น Indicator ที่นิยมนำมากรองเพื่อหาการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของราคาโดยเฉพาะการดู จุดกลับตัว หรือจุดย่อตัวที่อาจจะมีนัยยะสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของราคาโดยแสดง ผลเป็นลูกศร

สารบัญหัวข้อที่น่าสนใจ

ZigZag Pointer

Sell เมื่อเกิดลูกศรสีแดง
Buy เมื่อเกิดลูกศรสีเขียว
TP ออกเมื่อเกิดลูกศรตรงข้าม หรือตามเป้าที่กำหนด

ZigZag Pointer