Indicators วิเคราะห์กราฟ

เทคนิค Trix Trend Follow ใช้ได้กับทุกคู่เงิน และทุก Time Frame

Trix เป็น Indicator ที่ใช่ในระบบของ Trend Follow ซึ่งตัวนี้ถูกพัฒนามาจากระบบ EMA 3 เส้น Indicator ตัวนี้ใช้ได้กับทุกคู่เงิน และทุก Time Frame แต่แนะนำให้ใช้ใน Time Frame ตั้งแต่ H1 ขึ้นไปจะดีกว่า

– ให้ Buy เมื่อเส้นสีแดงอยูต่ำว่า Zone 0 และเส้นสีแดงตัดเส้นประสีฟ้ าขึ้นพร้อมด้วยมีลูกศรสีเหลืองปรากฏขึ้น

– ให้ Sell เมื่อเส้นสีแดงอยู่สูงกว่า Zone 0 และเส้นสีแดงตัดเส้นประสีฟ้าลง พร้อมด้วยมีลูกศรสีฟ้าปรากฏขึ้น
สำหรับการออก Order อาจจะออกเมื่อสัญญาณฝั่งตรงข้ามปรากฏขึ้น หรือออกเมื่อได้เป้า

Trix Trend Follow
Trix Trend Follow
โบรกเกอร์ XM l โบรกเกอร์ Exness l โบรกเกอร์ FBS l โบรกเกอร์ XTB l โบรกเกอร์ NordFX l โบรกเกอร์ FXCL
Tags
Show More
Back to top button
Close