Stop Reversal Indicator อินดิเคเตอร์ตัวนี้จะบอกจุดซื้อ จุดขายที่ดีมาก

Stop Reversal  Indicator อินดิเคเตอร์ตัวนี้จะบอกจุดซื้อ จุดขายที่ดีมาก สัญญาณนานๆ ครั้งจะมาที แต่มาแล้วจะให้ค่าที่แน่นอน และมีสีบอกชัดเจน ทำให้ดูง่ายมาก

Buy : เมื่อลูกศรสีเขียวปรากฏขึ้น และจบแท่งสีฟ้า
Sell : เมื่อลูกศรสีแดงปรากฏขึ้น และจบแท่งสีส้ม

Stop Reversal Indicator2
Stop Reversal Indicator
error: Content is protected !!