Indicators วิเคราะห์กราฟ

Stochastic_mtf คืออะไร? มีการใช้งานอย่างไร?

Stochastic_mtf เป็น Sto อีกแบบหนึ่ง ใช้ในการหาจุดเข้า และออกออเดอร์ที่ดี
เส้นสัญญาณสีฟ้าตัดเส้นประสีแดงในทิศทางลง และอยู่เหนือระดับ 80 ให้หาจังหวะ Sell
เส้นสัญญาณสีฟ้าตัดเส้นประสีแดงในทิศทางขึ้น และอยู่ต่ำกว่าระดับ 20 ให้หาจังหวะ Bu

Stochastic_mtf
โบรกเกอร์ XM l โบรกเกอร์ Exness l โบรกเกอร์ FBS l โบรกเกอร์ XTB l โบรกเกอร์ NordFX l โบรกเกอร์ FXCL
Tags
Show More
Back to top button
Close