Indicators วิเคราะห์กราฟ

การใช้ Shi Channels Indicator บอกทิศทางของราคา

Shi Channels Indicator อินดิเคเตอร์ตัวนี้ชื่อว่า Shi Channels ใช้บอกทิศทางของราคา

ใช้เป็นสวิงเทรด ราคาชนขอบด้านบนก็เตรียมหาสัญญาณ SELL ราคาชนขอบด้านล่างก็เตรียมหาสัญญาณ BUY ที่สำคัญต้องใจเย็น และอดทนรอ

Shi Channels Indicator
Back to top button