Range Expansion Index เป็นตัวที่ใช้บอกระดับความแรงของการซื้อ และการขาย

Range Expansion Index เป็นตัวที่ใช้บอกระดับความแรงของการซื้อ และการขาย เพื่อเตรียมเข้าออเดอร์ในจุดที่ความแรงเริ่มลดลง

Sell : เส้นสีน้ำเงินอยู่เหนือกว่าระดับ 60 (เริ่มมีทิศทางลง)
Buy : เส้นสีน้ำเงินอยู่เหนือกว่าระดับ -60 (เริ่มมีทิศทางขึ้น)

Range Expansion Index
error: Content is protected !!