Indicators วิเคราะห์กราฟ

การใช้ KG Wave Major V1 บอกจุดกลับตัว ของกราฟ

สารบัญหัวข้อที่น่าสนใจ

KG Wave Major V1 ใช้บอกจุดกลับตัวของกราฟ

เมื่อ histogram ของ KG Wave Major V1 เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน แสดงว่าราคากำลังจะปรับตัวขึ้น ให้เตรียมหาสัญญาณเข้าออเดอร์ BUY ในทางตรงข้ามถ้า histogram ของ KG Wave Major V1 เปลี่ยนเป็นสีแดง แสดงว่าราคากำลังจะปรับตัวลงให้เตรียมหาสัญญาณเข้าออเดอร์ SELL

KG Wave Major

Back to top button