Complex Pair Divergence คืออะไร? ช่วยบอกการเกิด Divergence ได้จริงหรือ?

Complex Pair Divergence เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอกว่าขณะนั้นเกิด Divergence แล้ว เพื่อเตรียมตัวในการเข้าออเดอร์ โดยจะมีสัญญาณ Aleart และลูกศรบอกการเกิด Divergence ว่าเกิดในลักษณะใด

จากกราฟ เข้า Buy เมื่อเกิดลูกศรสีเขียว และมี Aleart แจ้งเตือน
และเข้า Sell เมื่อเกิดลูกศรสีแดง และมี Aleart แจ้งเตือน (แนะนำที่ Time Frame 5M)

สารบัญหัวข้อที่น่าสนใจ

Complex Pair Divergence

Complex Pair Divergence