Step 8 - วิเคราะห์กราฟ

Introduction of Technical Analysis article

Introduction of Technical Analysis article Introduction of Technical Analysis การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลักการวิเคราะห์ที่ใช้เหตุและผลผ่านตัวเลขทางคณิตศาสตร์ สถิติ  การวิเคราห์เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ จนเป็นคว...

Read more

ความแตกต่างของการวิเคราะห์หุ้นทางพื้นฐานกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ความแตกต่างของการวิเคราะห์หุ้นทางพื้นฐานกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค article หากบอกถึงความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์ทางเทคนิค และการวิเคราะห์ทางพื้นฐานแบ่งออกได้ดังนี้ พื้นฐาน - มองหา “มูลค่าที่แท้จริง” ของหลักทรัพย์นั้...

Read more
Advertisement
ADVERTISEMENT
  • Trending
  • Comments
  • Latest