BBands Stops Indicator จะมีการทำงานคล้ายๆ กับ Bolinger Bands

BBands Stops Indicator จะมีการทำงานคล้ายๆ กับ Bolinger Bands แต่เปลี่ยนลักษณะการแสดงผลให้ดูง่าย

Buy เมื่อเกิดจุดสีเขียว (ใหญ่)
Sell เมื่อเกิดจุดสีส้ม (ใหญ่)
ออกเมื่อเกิดจุดสีตรงข้าม

BBands Stops Indicator