Indicators วิเคราะห์กราฟ

ATR Ratio คืออะไร? บอกแรงการซื้อ และแรงการขาย ได้อย่างไร?

สารบัญหัวข้อที่น่าสนใจ

ATR Ratio เป็นตัวที่บอกความแรงของตลาด ซึ่งจะบอกได้ทั้งแรงการซื้อ และแรงการขาย ไปพร้อมๆ กัน

ATR Ratio

Buy : เมื่อเส้นสีแดงต้ดเส้นสีน้ำเงินลงด้านล่าง (ลูกศรสีส้ม)
Sell : เมื่อเส้นสีแดงต้ดเส้นสีน้ำเงินขึ้นด้านบน (ลูกศรสีเขียว)

ATR Ratio
Back to top button