Indicators วิเคราะห์กราฟ

adaptive-market-level คืออะไร? เป็น Indicator ที่มีไว้ เพื่ออะไร?

สารบัญหัวข้อที่น่าสนใจ

adaptive-market-level เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอกระดับความแรงของตลาด

จากกราฟ เข้า Buy เมื่อแท่งเทียนตัดเส้นอินดิเคเตอร์ในทิศทางขึ้น, และเข้า Sell เมื่อแท่งเทียนตัดเส้นอินดิเคเตอร์ในทิศทางลง

adaptive-market-level

adaptive-market-level
Back to top button