#TTF_Trend ใช้สำหรับบอก Trend ของตลาด

จากกราฟเราจะเห็น Bar Chart เป็นสีแดง และสีเขียว
– สีแดงบ่งบอกว่าเป็นเทรนขาลง
– สีเขียวบ่งบอกว่าเป็นเทรนขาขึ้น

TTF_Trend