TSV Bullish Bearish เป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกแนวโน้มของตลาดว่าอยู่ในสภาวะหมี หรือกระทิง พูดง่ายๆ คือ Up Trend หรือ Down Trend นั่นเอง ตัวนี้เหมาะกับ Time Frame 4H ขึ้นไป
เกิด Hitogram แท่งสีแดง ให้หาจังหวะ Sell
เกิด Hitogram แท่งสีน้ำเงิน ให้หาจังหวะ Buy

TSV Bullish Bearish