KG Wave Major V.1 ใช้บอกจุดกลับตัวของกราฟ

เมื่อ histogram ของ KG Wave Major V.1 เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน แสดงว่าราคากำลังจะปรับตัวขึ้น ให้เตรียมหาสัญญาณเข้าออเดอร์ BUY ในทางตรงข้ามถ้า histogram ของ KG Wave Major V.1 เปลี่ยนเป็นสีแดง แสดงว่าราคากำลังจะปรับตัวลงให้เตรียมหาสัญญาณเข้าออเดอร์ SELL

KG Wave Major